لاته سرد + سیروپ انتخابی شما
قیمت : 91000 تومان


قهوه سرد مخصوص
قیمت : 104000 تومان

Call Now Button